top of page

Velene og Oslofjorden

Åpent velledermøte på Sandvang på Svestadtoppen.

Hvordan kan Nesodden kommune og innbyggerne ta et felles tak?


Nesodden Velforbund arrangerte en samling mellom lokale velforeninger og kommunens

styre hvor temaet var den kritiske tilstanden til Oslofjorden. Møtet fant sted på Sandvang på

Svestadtoppen den 25. oktober.

Ledet av Hogne Neteland, styreleder for Nesodden Velforbund, og ordstyrer Gunhild

Ørstavik, ble en rekke temaer tatt opp med spesiell vekt på å redde Oslofjorden fra sin

nåværende krise. Til stede var vel 40 personer fra både velforeninger og kommunestyret, i

tillegg til foredragsholderen Henning Røed. Røed, en marinbiolog og drivende kraft i

Nettverk for en levende Oslofjord, presenterte en dyptgående analyse av fjordens tilstand.

Fra historisk perspektiv til dagens kritiske situasjon, ble fjordens helse og pågående trusler

grundig belyst. Noen av hovedutfordringene som ble diskutert inkluderte behovet for

forbedret vann- og avløpssystem med bedre renseanlegg og nitrogenrensing. En spesifikk

bekymring var den akutte situasjonen i den ytre delen av fjorden. Kravet om bedre rensing er

presserende, men samtidig tidkrevende med anslag på 6-7 år før nye renseanlegg kan være

operative.

Befolkningsvekst, fiske, forskyvninger i økosystemet og kystrestaurering ble også tatt opp

som vesentlige områder som krever umiddelbare tiltak. En rekke miljø -og

friluftsorganisasjoner, har gått sammen og dannet "Nettverk for en levende Oslofjord." .

Velforeningene ble oppfordret til å spille en aktiv rolle ved å adoptere badestrender, rydde

søppel og bidra til kartlegging av miljøet i strandsonen og under vann. Samtidig ble det

påpekt at kommunene må handle som "myndige foreldre" og stanse utbygging i

strandsonen. Behovet for bedre organisering av renseanlegg og statlig støtte til kommunene

ble understreket. Røed anbefalte programmet «Fiskeriket» med Martin Falklind (NRK). Og å

følge FNF – Forum for natur og friluftsliv på Facebook og å søke inspirasjon fra nettsiden til

"Dugnad for havet".

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland redegjorde for kommunens status, pekte på at

investeringer ville være krevende og kostbare. Hun fremhevet behovet for handling og

enighet i møte med de utfordringene som ble presentert.

Diskusjonene og innspillene fra deltakerne ga dybde til møtet, med spørsmål om alt fra

avløp og flom til miljøgifter og håndtering av avfall. Flere velforeninger tok initiativ til lokale

prosjekter for å bedre situasjonen, og det var en tydelig oppfordring til økt engasjement på

alle nivåer i samfunnet.Politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre, MDG, Rødt, SV og KrF deltok

på møtet.

Møtet avdekket alvoret i situasjonen, men det ble også klart at dette er en langvarig kamp

som krever samarbeid på tvers av samfunnet og en langsiktig, koordinert innsats for å redde

Oslofjorden fra denne miljøkatastrofen.

Commentaires


bottom of page