top of page

NESODDEN VELFORBUNDS VEDTEKTER


Vedtatt på årsmøtet den 23. mai 2023.
Vedtatt første gang på representantskapsmøte 10. mai 1974. (tidl. Endret: 13. mars 1984, 30. mars 1993, 30.mars 1998, 29. mars 2001, 9. mai 2007. og 8. mai 2013.)


NB! Første del av formålet ble ikke sendt ut i tide men ble presentert på årsmøtet, dette må vedtas igjen på neste årsmøte.

§ 1. FORMÅL

Nesodden velforbund har som formål å fremme og styrke frivillig lokalt initiativ, deltakelse og medvirkning i samfunnsutviklingen. 

Nesodden velforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon for foreninger og fellesorgan i Nesodden kommune.

Nesodden velforbund har til formål å styrke frivillig initiativ og innsats hos befolkningen og bidra til en balansert utvikling og styrket folkehelse gjennom å fremme gode oppvekstsvilkår og bomiljøer, herunder integrering og inkludering, samt bidra til at det tas natur- og miljøhensyn.

Nesodden velforbund skal være bindeledd og talerør for medlemsforeningene i spørsmål og saker av prinsipiell betydning og generell karakter, og skal aktivt arbeide for gode rammevilkår for frivillighet og nærmiljøarbeid gjennom kontakt med relevante organisasjoner og myndigheter.


Nesodden velforbund skal ta initiativ, samordne og gjennomføre tiltak til beste for medlemsforeningene, i den utstrekning vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer, og ressursene tillater.

 


§ 2. MEDLEMSKAP

2.1. Hvem kan bli medlem?
Velforeninger, grendelag, sameier, borettslag, andre nærområdeforeninger og fellesorgan med tilhold i Nesodden kommune kan være medlem i henhold til retningslinjer fastsatt av styret. Foreninger som har rent forretningsmessige formål, kan ikke opptas som medlemmer. Medlemskapet løper inntil det sies opp skriftlig. Innbetalt kontingent refunderes ikke.
2.2. Medlemsforeningenes rettigheter
Nesodden velforbund har ansvar for å følge opp oppgaver for medlemsforeningene, som må skjøttes gjennom en fellesorganisasjon. Nesodden velforbund skal etter beste evne holde medlemsforeningene orientert om forhold som har betydning for den enkelte forening.
2.3. Medlemsforeningenes plikter
Medlemsforeningene betaler en årlig kontingent til Nesodden velforbund. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og er basert på en grunnkontingent med et tillegg pr. husstand. Styret kan slette foreninger som ikke har betalt kontingent. Det forutsettes at alle medlemsforeninger fører liste over sine medlemmer. Medlemsforeningene skal informere Nesodden velforbund om valg av leder, endring i kontaktopplysninger og endring av antall medlemmer i egen forening. Medlemsforeningene skal på oppfordring sende inn vedtekter/lover og årsberetninger, samt andre opplysninger som kan være av betydning for arbeidet i Nesodden velforbund..


§ 3 REGNSKAP OG REGNSKAPSÅR

Regnskapsåret skal følge kalenderåret. Regnskapet revideres av revisor.


§ 4 ÅRSMØTET

Årsmøtet er høyeste myndighet i Nesodden velforbund og avholdes årlig innen 15. mai. Tidspunkt for årsmøtet kunngjøres senest to måneder i forkant av møtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være fellesorganisasjonen i hende senest fem uker før årsmøtet.
Innkalling til årsmøtet med saksliste og nødvendige dokumenter sendes medlems-foreningene senest to uker før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er sendt samtlige medlemsforeninger i henhold til disse vedtekter. Årsmøtet består av valgte representanter fra medlemsforeningene etter følgende skala::

  • foreninger med inntil 50 medlemmer, to representanter

  • foreninger med inntil 100 medlemmer, tre representanter

  • foreninger med mer enn 100 medlemmer, fire representanter.


Hver årsmøterepresentant har én stemme. Representasjon ved fullmakt aksepteres ikke. Styrets medlemmer har stemmerett unntatt ved behandling av styrets beretning og årsregnskap. Styret kan invitere observatører til årsmøtet. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a) Godkjenning av innkalling og dagsorden
b) Valg av møteleder, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen
c) Styrets årsberetning
d) Regnskap med revisjonsberetning
e) Forslag til årsbudsjett og arbeidsprogram for styret
f) Fastsette medlemskontingenten for kommende år.
g) Innkomne forslag
h) Valg av:

  •  leder, fire til åtte styremedlemmer og inntil fire varamedlemmer etter forslag fra valgkomitéen.

  • Leder velges for ett år. Styremedlemmene velges normalt for to år, dog slik at tilnærmet halvparten er

  • på valg hvert år. Varamedlemmene velges for ett år.

  • revisor for ett år etter forslag fra styret.

  • tre medlemmer og to varamedlemmer til valgkomité etter forslag fra styret.

Medlemmene velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år.


Årsmøtets vedtak fattes med simpelt flertall, med mindre annet følger av vedtektene. Avstemming skal skje skriftlig når minst én representant krever det, eller når det er mer enn én kandidat til samme verv ved valg. Valg avgjøres ved absolutt flertall. Det skal føres protokoll over årsmøtets forhandlinger. Protokollen skal inneholde årsmøtets vedtak, hvem som hadde ordet  under debatten og fremsatte forslag. Liste over godkjente delegater vedlegges protokollen, som sendes medlemsforeningene senest to måneder etter årsmøtet.


§ 5. EKSTRAORIDINERT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst 10 % av medlemsforeningene skriftlig forlanger dette. Tidspunkt for årsmøtet kunngjøres senest seks uker i forkant av møtet. Innkalling til ekstraordinært årsmøte med sakliste og nødvendige dokumenter sendes medlemsforeningene senest tre uker før møtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de sakene som er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøtet er beslutningsdyktig når innkalling er sendt samtlige medlemsforeninger i henhold til disse vedtekter.


§ 6 STYRET

Styret er høyeste myndighet i Nesodden velforbund (NVF) mellom årsmøtene, og skal lede NVFs
virksomhet og forvalte NVFs midler i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak. Styret er ansvarlig for organisasjonens økonomi og en forsvarlig regnskapsførsel.
Styret konstituerer seg selv, med nestleder og andre verv eller ansvarsområder.

Styret skal:
a) lede organisasjonens virksomhet og forvalte dens midler i samsvar med lover, forskrifter,
organisasjonens vedtekter og årsmøtets vedtak.
b) fremme medlemmenes interesser overfor relevante organisasjoner og myndigheter.
c) forberede saker som skal behandles av årsmøtet, herunder fremme forslag om revisor og
medlemmer til valgkomité.
e) oppnevne nødvendige utvalg til å utrede saker.
f) fastsette retningslinjer for NVFs sekretariat.
g) sørge for at oppgaver for medlemmene som må skjøttes gjennom fellesorganisasjonen blir
gjennomført og fulgt opp på en forsvarlig måte.
h) holde medlemsforeningene informert om sitt arbeid, og så langt som mulig innhente synspunkter fra medlemsforeningene i prinsipielt viktige saker.


Styremøter avholdes når styreleder finner det nødvendig eller når minst tre av styremedlemmene ber om det. Varamedlemmene innkalles til styremøtene med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett. Styret er vedtaksført når minst fire stemmeberettigede, inklusive leder eller nestleder, er til stede. Styrets vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder/nestleder dobbeltstemme..Styret kan fatte vedtak gjennom e-postavstemminger eller ved telefonkonferanse. Slike vedtak skal stadfestes og protokollføres på første etterfølgende ordinære styremøte. Styret kan også gjennomføre ordinære styremøter basert på elektroniske hjelpemidler. 


§ 7. NESODDEN VELFORBUNDS SEKRETARIAT 

Styret oppnevner en sekretariatsleder og utarbeider instruks. Sekretariatsleder møter på styremøter, men ikke som medlem av styret, ei heller som representant på årsmøtet.


§ 8. FULLMAKTER

Velforbundets leder, eventuelt nestleder ved leders forfall, har sammen med et annet styremedlem fullmakt i økonomiske og andre saker, på vegne av styret.

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i disse vedtektene kan vedtas av årsmøtet med to tredjedels flertall. Merk at med disse reglene så kan et ekstraordinært årsmøte vedta vedtektsendringer.

§ 10. OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av Nesodden velforbund må behandles på to påfølgende ordinære årsmøter og krever minst to tredjedels flertall. Eventuelle midler og eiendeler skal disponeres i henhold til formålet for organisasjonen og avgjøres ved alminnelig flertallsvedtak på siste

årsmøte.

bottom of page