top of page

Disse fikk støtte i 2022:

Navn på prosjekter som mottok støtte i 2022

Disse fikk støtte i 2021:

Navn på prosjekter som mottok støtte i 2021
 

Nesodden Velforbund tilbyr tilskudd til verdiøkende tiltak i velene.

Tilskuddene gis fra egne midler og øremerkede midler bevilget fra kommunen.

Øremerkede midler bevilget fra kommunen:

 

 1. Veisikringsmidler
  Det er VIKTIG å fokusere mer på veisikring da mange av velveiene på Nesodden nå er i alt for dårlig stand. Våre medlemsvel kan søke om å få dekket deler av dette. Tilskudd kan gis til tiltak som øker sikkerheten i private veier i velenes områder. Med veier defineres også gangveier og merkede stier åpne for almen ferdsel.
  Eksempel på tiltak er trafikkspeil, rekkverk, flomsikring og grøfting av velveier, trefelling, nye lyspunkter.
   

 2. Midler til vedlikehold av kulturminner og kulturfremmende investeringer
  Tilskudd kan gis til tiltak som bevarer bygninger og installasjoner som har kulturhistorisk verdi, eksempelvis bryggehus, velhus, eldre SEFRAK registrerte bygninger eid av velene.
   

 3. Tilskudd kan gis til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder eksempelvis lekeplasser og badestrender.


 

Tilskudd fra Nesodden Velforbunds egne midler:
 

 1. Tilskudd kan gis til tiltak som fremmer kultur og miljø i velenes områder, eksempelvis lekeplasser og badestrender.
   

Tilskudd over 50 000 må godkjennes av årsmøtet.

Tilskuddets størrelse

Det kan gis inntil 50% av fakturerte utgifter og utbetales etterskuddsvis. Det bevilges etter styrets skjønn, og ut i fra til enhver tids gjeldende økonomi og bevilgninger fra kommunen.
Hvis styremedlemmene er usikre på tiltakene og detaljene i søknadene vi mottar, må det foretas befaringer og/eller konfereres med fagpersoner før vedtak om støtte blir fattet.

Pengene utbetales når faktura på utført jobb forevises regnskapsansvarlig i velforbundet.

Tidsfrist

Bevilgningen er åpen i tre år regnet fra utgangen av det året bevilgningen gis. Dvs inneværende år samt to påfølgende år.
Arbeidet skal være utført og pengene skal være utbetalt innen utgangen av det året søknaden er innvilget. Hvis velet ikke har fått satt igang det planlagte arbeidet innen den tid, må de søke på nytt.
Dette gjøres for at velforbundet skal få en bedre oversikt i de avsatte midlene.

Søknadens innhold

Det er viktig at søknaden inneholder en kostnadsoverslag og en kopi av anbud/anslag fra entreprenør el. Søknad om støtte i sendes til oss på e-mail.

 

Søknadene behandles fortløpende.

Vi godtar også at veilag søker om støtte, men hvis dette veilaget ikke er medlem i NVF, så må de søke via sine vel, slik at det er velet som får støtten.

Velforening/veilag:

Alverntoppen Sameie

Alværn Vel

Berger Vel

Bergheim II Sameie

Bjørnelia Vel

Bjørnemyr Vel

Bjørneskrenten Vel

Blylaget Vel

Bomansvik Vel

Dalbo Vel

Eikåsveien Grunnsameie

Ellingstadåsen Vel og Veilag

Fagerstrand Vel

Fjordvangen Veilag

Fjordvangen Vel

Flaskebæks Vel

Hellvikskog Vel

Helvik Vel

Nesoddtangen Vel

Nordstrand Vel

Meheia Pumpe og veilag

Oksval Vel

Olavs vei veilag

Rudstrand og Presteskjær Vel

Sjøstrand Vel

Skogen Syd Huseierforening

Skogen Vest Huseierforening

Solbakken Vel

Solbergskogen Velforening

Solåsen Vel og veilag

Spro Vel

Svestad Vel

Tjernskogen Grendelag

Torvvik Vel

Ursvik Vel

bottom of page