top of page

Årsmøtet 2023

Årsmøtet til Nesodden Velforbund vedtok at styret får fullmakt til å forhandle frem en samarbeidsavtale med Nesodden kommune. Det Velforbundet ønsker er faste årlige møter med kommunen og å bli informert som høringspart i alle areal og plan-saker. Kommunedirektør og politisk ledelse har tidligere sagt seg positive til en slik avtale. Jeg kommer tilbake med mer informasjon om samarbeidsavtalen i neste Fellesvelets avis.


Vi vedtok også nye vedtekter og formålet til velforbundet skal nå være:

«Nesodden Velforbund har som formål å fremme og styrke frivillig lokalt initiativ, deltakelse og medvirkning i samfunnsutviklingen. Nesodden Velforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon for vel og andre nærområdeforeninger og fellesorgan i Nesodden kommune. Velforbundet vil bidra til en balansert utvikling og styrket folkehelse gjennom å fremme gode oppvekstsvilkår og bomiljøer, herunder integrering og inkludering, samt bidra til at det tas natur- og miljøhensyn. Nesodden Velforbund skal være bindeledd og talerør for medlemsforeningene i saker av generell karakter. Forbundet skal aktivt arbeide for gode rammevilkår for frivillighet og nærmiljøarbeid gjennom kontakt med relevante organisasjoner og myndigheter. Nesodden Velforbund skal ta initiativ, samordne og gjennomføre tiltak til beste for medlemsforeningene, i den utstrekning vedtekter, årsmøtet og styret bestemmer, og ressursene tillater.»


Årsmøtet behandlet også fem innkomne saker. Første sak gjaldt at Follo Ren nå benytter større biler og dermed ikke lenger kan komme til husstander ved mindre veier. Andre sak gjaldt at det er mulig å søke om tilskudd for å få fiber bredbånd. Flere nabokommuner søkte og fikk betydelig tilskudd. Nesodden kommune bes søke til neste år dersom tilbudet videreføres. Merk, fiberkabler kan bli trukket i luft. Tredje sak var at flere vel har bedt om tiltak mot bråk fra russefeiring ved Hvervenbukta. Fjerde sak gjaldt rekkefølgebestemmelser som blir benyttet mot mindre private byggesøknader. Det var også en sak om nye krav om dispensasjon for å ta ned trær som har en stammeomkrets på mer enn 100 cm (140 cm fra bakken), også når disse trærne utgjør risiko eller skade for liv, helse, bygninger og infrastruktur.


På dette årsmøtet takket Knut Næsje av som styreleder og styre. Han har vært en bauta i Velforbundet i flere tiår og vi er dypt takknemlig for arbeidet han har gjort og beundrer hvordan han har bygget opp velforbundet og fått alle til å jobbe sammen. Knut fortsetter en stund til som forretningsfører. Ny styreleder er Hogne Neteland, og nytt styre består i tillegg av Gunhild Ørstavik, Arne Kyrkjebø, Kirsten Grundt, Ståle Smith, Cecilie Fosse og Søgnhild Østvold Vikene.


Til slutt vil jeg nevne at Nesodden Velforbund nå vil lansere nye hjemmesider. Hjemmesidene ble presentert. Hogne Neteland


Foto: Cathrine Brandt

Comments


bottom of page